Terms & Conditions

1. De overeenkomst

Deze overeenkomst is geschreven in het Engels (UK). Voor zover enige vertaalde versie van deze overeenkomst in strijd is met de Engels versie, zal de Engels versie voorrang hebben. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in alle opzichten in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en de partijen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbank met betrekking tot de interpretatie van, en alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of van de bepalingen ervan.

Gedefinieerde termen in deze overeenkomst zijn opgenomen aan het einde van deze overeenkomst.

Uw gebruik van de Diensten, deze website en de mobiele applicaties is te allen tijde onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst ("Voorwaarden"). U mag de Diensten niet gebruiken als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, noch als u jonger bent dan de wettelijke leeftijd of anderszins niet in staat bent of niet wettelijk gebonden door de voorwaarden.

2. Privacy

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. We hebben ons privacybeleid aangepast om zo een belangrijke toelichting te kunnen geven over het gebruik van EuroARC  en hoe we uw gegevens verzamelen en kunnen gebruiken. Wij raden u aan deze overeenkomst geheel te lezen, om zo weloverwogen beslissingen te nemen voor het gebruiken van deze dienst.

Toegang tot en bijwerken van persoonlijke gegevens

Wanneer u gebruik maakt van EuroARC diensten, zullen wij u ter goede trouw handelingen verrichten, om u te voorzien van toegang tot uw persoonlijke gegevens of deze gegevens te corrigeren als ze onjuist zijn of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als het niet anders door de wet moet worden gehandhaafd of voor legitieme zakelijke doeleinden. We vragen individuele gebruikers zichzelf te identificeren, voordat men toegang krijgt tot de gevraagde gegevens, om deze te corrigeren of te verwijderen vóór de verwerking ervan. We kunnen weigeren om verzoeken te verwerken naar eigen goeddunken, bijvoorbeeld indien, naar onze mening, verzoeken op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch, buitensporige technische inspanningen vergen, of de privacy van anderen in gevaar brengen, of gewoon praktisch niet kan, of waarvoor de toegang verder niet noodzakelijk is.

Het delen van uw gegevens en informatie

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord, en voor toegang tot uw computer en mobiele telefoon om  zo onbevoegd toegang tot uw account te voorkomen. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt bewaard en u dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend is geworden bij iemand anders, of als het wachtwoord waarschijnlijk gebruikt is in een ongeoorloofde manier. U mag niet toestaan ​​dat derden toegang hebben tot uw account.

Informatiebeveiliging

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen ter bescherming van ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling,-opslag en-verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, met inbegrip van passende codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren.

We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot EuroARC werknemers, contractanten en agenten die behoefte hebben om die informatie te weten om het te verwerken namens ons. Deze individuen zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband of engagement, alsmede strafrechtelijke vervolging, als ze niet aan deze verplichtingen te voldoen.

Hoe gebruiken we uw gegevens

EuroARC kan de inhoud van uw gegevens op verschillende manieren gebruiken voor de uitvoering van de dienstverlening, dit kan op de volgende wijze gebeuren:

Wij zullen trachten de positie van uw telefoon te traceren en te registreren vanaf het moment dat deze is geactiveerd bij EuroARC  in overeenstemming met het juiste gebruik.

Wij zullen trachten de positie van uw telefoon te beschrijven, en uw gegevens zoals bekend bij ons, aan de relevante Alarmcentrale, uw opgegeven waarschuwcontacten en / of hulpdiensten door te geven.

De gegevens worden niet verstrekt aan derden niet zijnde de Alarmcentrale of u opgegeven waarschuwcontacten - we zullen uw naam of huisadres niet bekendmaken zonder uw toestemming, met uitzondering van alarmmeldingen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Houdt er rekening mee dat ons privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. Wij zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming wijzigen. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, e-mail notificatie van wijzigingen van het privacybeleid ) hanteren.

3. Gegevens en IP

U draagt niet het recht van eigendom aan ons over van de gegevens die u upload naar de EuroARC website via de EuroARC mobiele applicatie, en u kunt bepalen hoe de gegevens worden gedeeld met uw contactpersonen via uw persoonlijke account op de EuroARC website.

Alle gegevens die zijn geüpload, zijn echter onderworpen op basis van de volgende rechten en plichten:

- U verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie te geven, royaltyvrije, wereldwijde en eeuwigdurende licentie in elk IP dat is vervat in of in verband met alle gegevens die u upload naar en / of post op of in verband met EuroARC of onze website ("IP Licentie");
- We kunnen dergelijke IP licentie op redelijke wijze gebruiken in verband met de exploitatie, marketing en / of promotie van de EuroARC diensten en deze van tijd tot tijd beschikbaar stellen aan gebruikers en klanten van  EuroARC, alsmede zonder beperking te reproduceren, te verspreiden, te creëren afgeleide werken van, en / of presenteren, openbaar te maken, en enige of alle dergelijke inhoud te voeren;
- Onze rechten uit hoofde van de IP licentie eindigt wanneer u uw account beëindigd met EuroARC, onverminderd de rechten die vóór deze tijd zijn ontstaan;
- Wanneer u IP gegevens verwijdert, worden deze verwijderd op een wijze die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Echter, u begrijpt dat verwijderde gegevens in de back-up voor een redelijke termijn blijven bestaan, maar zullen niet beschikbaar zijn voor anderen, tenzij op verzoek van de wet dit kan worden gebruikt als bewijs in een rechtbank.

4. Verklaringen en garanties

Wij zullen altijd ons best doen om EuroARC draaiend te houden zoals staat in deze overeenkomst, maar we kunnen dit niet garanderen. Uw hulp in dit proces is van vitaal belang, en dit omvat de volgende verbintenissen, waarvan we afhankelijk zijn, door met verklaringen en garanties in te stemmen bij het aangaan van deze overeenkomst met u:

- U zult op geen enkele wijze geen ongeautoriseerde commerciële communicatie (zoals spam) versturen of anderszins plaatsen op de site van EuroARC;
- U zult gegevens of informatie van andere gebruikers niet verzamelen of gebruiken, of anderszins toegang EuroARC verschaffen om deze informatie te gebruiken, onder meer door het gebruik van geautomatiseerde middelen.
- U zult geen virussen of andere kwaadaardige wormen uploaden;
- U zult  geen toegangsgegevens of toegang vragen van een account van iemand anders;
- U zult geen andere gebruiker pesten, intimideren of lastig te vallen.
- U zult geen gegevens plaatsen die: haatdragend, bedreigend, pornografisch zijn, aanzet  tot geweld, naaktheid of grafisch of nodeloos geweld;
- U zult geen gebruik maken van EuroARC om iets onwettig, misleidend, kwaadaardig, of discriminerends te doen;
- U zult niets doen dat een storing, overbelasting of aantasting van de goede werking van EuroARC, zoals een denial of service aanval, veroorzaakt;
- U zult geen overtredingen faciliteren of aanmoedigen aangaande deze overeenkomst.

 
5. Beperkingen op het gebruik van de Diensten

EuroARC gebruikers gebruiken hun echte namen en informatie, onze intentie is deze geheim te houden zoals beschreven in deze overeenkomst, en we hebben uw hulp nodig om dat zo te houden. Hier zijn een aantal verbintenissen en verplichtingen die u met ons, overeenkomstig de overeenkomst, aangaat met betrekking tot registratie en het handhaven van de veiligheid van uw account.

- U zal geen onjuiste persoonlijke informatie invoeren in EuroARC, of zonder toestemming een account voor iemand anders dan uzelf aanmaken.
- U zult niet meer dan één persoonlijk profiel aan maken;
- Als wij uw account uitschakelen, kunt u niet nog een account aanmaken zonder onze toestemming;
- U zult uw persoonlijk profiel niet gebruiken voor uw eigen commercieel gewin;
- U zult u derde contactinformatie  en gegevens accuraat en up-to-date houden;
- U zult uw wachtwoord niet delen, u laat niemand anders toe tot uw account, of iets anders doen dat de veiligheid van uw account in gevaar kan brengen;
- U zult uw account niet overdragen aan iemand anders.

Het beschermen van de rechten van andere personen.

Wij respecteren de rechten van andere personen, en verwachten van u om hetzelfde te doen.

- U zult geen gegevens uploaden of elke actie op EuroARC plaatsen die iemand anders rechten schendt of overtreedt of anderszins in strijd met de wet.
- We kunnen alle gegevens of informatie verwijderen die u op EuroARC  plaatst als we geloven dat het in strijd is met deze Verklaring.
- U zult geen gebruik maken van onze auteursrechten of handelsmerken, of een sterk daarop gelijkend merken, zonder onze schriftelijke toestemming.

6. Links

De Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van en / of worden beheerd door EuroARC.

U erkent en aanvaardt dat EuroARC hier geen controle over heeft, en aanvaardt dat EuroARC geen verantwoordelijkheid heeft voor, de beschikbaarheid, de inhoud, het beleid of de praktijken van dergelijke websites.

Het gebruik van dergelijke websites kunnen ook worden onderworpen aan voorwaarden, bepalingen en het beleid en u moet uzelf overtuigen van de aard en omvang van dergelijke bepalingen in de beslissing om de websites te gebruiken.

7. Prijs en betaling

Onze prijzen en de aanvullende of bijzondere betalingsvoorwaarden (indien aanwezig) zijn, zoals uiteengezet op onze website, en kunnen worden gewijzigd en bijgewerkt van tijd tot tijd. De reguliere voorwaarden voor de betaling worden hieronder uiteengezet.

U gaat ermee akkoord om EuroARC de maandelijkse kosten te betalen, samen met eventuele BTW daarover volledig op de vervaldag, zonder enige verrekening, tegenvordering, vermindering of andere soortgelijke aftrek, voor het geheel van de aanloopperiode en / of eventuele verlengingsperiode indien van toepassing.

De betaling van de maandelijkse kosten, samen met eventuele BTW daarover moet worden gedaan aan EuroARC via automatische incasso. EuroARC zal een administratieve vergoeding van €10,- in rekening brengen bij elke gelegenheid van mislukte incasso verwerking.

EuroARC behoudt zich het recht voor om de maandelijkse kosten en / of nieuwe vergoedingen van tijd tot tijd door het geven 14 dagen van tevoren. Elke wijziging van de maandelijkse kosten te betalen door u wordt van kracht vanaf het begin van elke verlengingsperiode. Uw gebruik van de Diensten na ontvangst van deze kennisgeving zal door ons worden beschouwd als aanvaarding door u van de gewijzigde maandelijkse kosten.

De rente is verschuldigd op alle achterstallige bedragen van u tegen het tarief van 5% per jaar bovenop de basisrente van de Bank of England. De rente termijn gaat in op de vervaldatum voor de betaling tot ontvangst van het volledige bedrag door EuroARC voor of na vonnis en onverminderd enig ander recht of remedie van EuroARC. We kunnen u ook onze redelijke administratieve kosten doorberekenen als gevolg van uw late betaling of niet-betaling van het geld dat u aan ons verschuldigd bent.

8. Beëindiging van deze overeenkomst

U of EuroARC mag deze overeenkomst 30 dagen van tevoren (per e-mail) ontbinden indien de andere partij in strijd is met een materiële verplichting van haar kant en die strijd niet binnen 30 dagen kan oplossen indien dit gevraagd wordt door de eerste partij.

In elk geval kunnen beide partijen deze overeenkomst opzeggen met een opzeg termijn van 30 dagen vooraf (per email)

Let op: alleen het verwijderen van de EuroARC toepassing van uw smartphone zal de overeenkomst niet ontbinden. Deze zal alleen effectief zijn indien deze is uitgevoerd in overeenstemming met deze voorwaarden.

9. Wijzigingen

Wij kunnen deze voorwaarden veranderen als wij u berichten en u daarop kunt reageren. Uw gebruik van de diensten vanaf het moment van wijziging van de Voorwaarden zullen worden genomen door ons als aanvaarding van deze gewijzigde voorwaarden.

10. Geschillen

U zult elke claim, oorzaak van de actie of geschil ("claim") die u met ons hebt of die voortkomt uit of in verband staat met deze Overeenkomst met EuroARC uitsluitend onder de Britse wetgeving op moeten lossen. De wet van het Verenigd Koninkrijk zal binnen deze overeenkomst van toepassing zijn, evenals elke andere claim die kan ontstaan ​​tussen u en ons, ongeacht conflict van wettelijke bepalingen.

Als iemand een vordering tegen ons indient met betrekking tot uw acties, gegevens of informatie over EuroARC, zal u ons vergoeden en ons vrijwaren van en tegen alle schade, verliezen en onkosten van welke aard dan ook (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) in verband met een dergelijke vordering .

11. Beperkingen en uitsluitingen

Lees deze voorwaarden met bijzondere zorg, ze beschrijven bepaalde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid die zich kunnen voordoen tijdens de levering van de Diensten.

LET OP - WIJ VERTEGENWOORDIGEN NIET, STAAN OP GEEN ENKLE WIJZE IN, OF SUGGEREREN DAT EUROARC EEN VERVANGING OF EEN AANVULLING IS OP DE NOODDIENSTEN OF OP U EIGEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN.

WE PROBEREN EUROARC IN STAND TE HOUDEN, BUGVRIJ EN VEILIG, MAAR U GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. WIJ BIEDEN EUROARC "AS IS" ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIES INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ZONDER INBREUK VAN DERDEN RECHTEN. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT EUROARC OPTIMAAL BEVEILIGD IS OF VEILIG ZAL ZIJN.

EUROARC IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, GEGEVENS, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDEN, EN U VRIJWAARD ONS HIERBIJ EN STELT ONS SCHADELOOS VOOR NU EN IN DE TOEKOMST, TEVENS VRIJWAARD U ONZE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, EN AGENTEN VAN ENIGE VORDERINGEN EN SCHADE , BEKEND EN ONBEKEND, ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND MET ENIGE CLAIM TEGEN DEZE DERDEN.

WIJ ZULLEN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN KANSEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF VOOR VERLIES VAN ECONOMISCH GEBRUIK, NIET VOOR BIJKOMENDE, SPECIALE, INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEINFORMEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DEZE VERKLARING OF EUROARC ZAL NIET GROTER ZIJN DAN HONDERD EURO (€ 100,-) OF HET BEDRAG DAT U ONS HEEFT BETAALD IN DE AFGELOPEN TWAALF MAANDEN. TOEPASBARE RECHT KAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZODAT DEZE UITSLUITING OF BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE GEVALLEN, ZAL EUROARC DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASBAAR RECHT.

ONVERMINDERD BOVENSTAANDE VOORWAARDEN, IS NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEDOELD TOT UITSLUITING OF BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE NIET WETTELIJK KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

12. Definities

Door "EuroARC" bedoelen we de functies en diensten die wij beschikbaar stellen, onder meer via onze mobiele applicatie, website op www.euroarc.com en alle andere EuroARC gebrandmerkt of co-branded websites (inclusief sub-domeinen, internationale versies, widgets, en mobiele versies); of netwerken die nu bestaan ​​of later worden ontwikkeld.
Met "Gegevens" bedoelen we alle gegevens en / of informatie die u plaatst op EuroARC, inclusief en zonder beperking alle gegevens en / of informatie over u en uw acties met betrekking tot de dienst.
Met
"ARC" bedoelen we elke alarmcentrale, eigendom van en / of geëxploiteerd wordt door een derde partij ten dienste van EuroARC, en welk deel uitmaakt van de Diensten.
Met "data" bedoelen we gegevens en informatie die derden kunnen halen uit de webapplicatie van EuroARC of verstrekken aan EuroARC via de website platform.
Met "post" bedoelen we post op EuroARC of anderszins beschikbaar maken voor ons (zoals door het gebruik van de applicatie).
Met "Contact" bedoelen we de derde contactgegevens aan ons gegeven door u bij registratie voor het gebruik van EuroARC, die van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt.

Met "Details" bedoelen we die details aan ons gegeven door u, en waarvan u op de hoogte bent dat deze openbaar kunnen worden gemaakt in overeenstemming met de voorwaarden.
Met het "gebruik" bedoelen we gebruiken, kopiëren, publiekelijk uitvoeren of weergeven, verspreiden, wijzigen en vertalen.
Met "applicatie" bedoelen we elke applicatie of website die gebruik maakt van of toegang tot het platform, evenals andere ontvangers die gegevens van ons ontvangt of heeft ontvangen. Als u geen toegang meer heeft tot het platform, maar u heeft niet alle gegevens van ons verwijderd, zal de term applicatie van toepassing totdat u de gegevens heeft verwijderd.
Met "Diensten" bedoelen we de EuroARC diensten zoals uiteengezet op onze website van tijd tot tijd.
Met "IP" bedoelen we alle intellectuele eigendomsrechten vervat in of in verband met de gegevens, inclusief zonder beperking, auteursrecht, modellenrecht, handelsnamen en handelsmerken, octrooien (en eventuele aanvragen voor dezelfde), vertrouwelijkheid, know-how, en in elk geval waar zo in vermeld staat, al dan niet geregistreerd.
Met "Voorwaarden" bedoelen we de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.
Met "maandelijkse kosten" bedoelen wij de tarieven die voor de Diensten zijn uiteengezet op de app en / of  op onze website van tijd tot tijd.

13. Overige voorwaarden

Deze condities en de leveringsvoorwaarden en het beleid verwijzen naar de volledige overeenkomst tussen u en EuroARC die is opgesteld, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen.

U erkent en aanvaardt dat u niet bent geïnduceerd tot het aangaan van deze overeenkomst in vertrouwen op enige vertegenwoordiging, garantie, verklaring, overeenkomst of verbintenis dan ook, door ons gemaakt of ten aanzien van EuroARC, tenzij dezelfde uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn ingesteld .
Als enig deel van deze overeenkomst afdwingbaar blijkt te zijn, zal het resterende deel effectief en van kracht blijven.
Als we niet alle rechten onder deze overeenkomst na kunnen komen, zal het niet worden beschouwd als een tekortkoming van deze of van enige andere rechten.
Elke toevoeging of wijziging of ontheffing aan deze overeenkomst zal schriftelijk worden vastgelegd en door ons ondertekend worden.
U zult geen van uw rechten of verplichtingen onder deze verklaring aan iemand anders over kunnen dragen zonder onze toestemming.
Al onze rechten en verplichtingen op grond van deze verklaring zijn vrij toewijsbaar door ons in verband met een fusie, overname of verkoop van activa of van rechtswege of anderszins.
Niets in deze voorwaarden zal ons weerhouden te voldoen aan de wet.
Aan deze voorwaarden kunnen geen derde begunstigde rechten worden ontleend.
U zult u houden aan alle toepasselijke wetten bij het gebruik of de toegang tot EuroARC.